Social Kapital
Analyse

Trivselsmåling - Spørgeskema

De fleste kender til udtrykket trivselsmåling, men de færreste kender til selve indholdet af et spørgeskema, og processerne i en sådan måling. Først og fremmest handler det om trivsel på arbejdspladsen.

Trives du med dine kollegaer?
Er der dårlig kommunikation fra ledelsen, eller imellem medarbejderne?
Oplever du stress og mangel på overskud til at klare arbejdspgaverne?
Er der gode fysiske forhold på arbejdspladsen?

Spørgsmålene er mange, og temaerne er forskellige. Derfor har man inddelt trivselsmålinger i psykisk og fysisk arbejdsmiljø. I denne artikel beskrives trivselsmåling af det psykiske arbejdsmiljø.

Trivsel på arbejdspladsen - Spørgeskema

Som beskrevet i artiklen Social Kapital - Spørgeskema, er der flere tilgange til at lave en måling af trivsel på arbejdspladsen.

Målingen af social kapital er en integreret del af spørgeskemaet, der benyttes til trivselsmålingen og indeholder vigtige elementer i spørgsmålene til trivsel på arbejdspladsen. Men der findes også en mere generel tilgang til den psykosociale måling af trivsel på arbejdspladsen.

En psykosocial trivselsmåling berører en række temaer, som f.eks. samarbejde, ledelse, arbejdets organisering og indhold samt de krav og forventninger der er i arbejdet. Det er temaer som har en direkte betydning for din trivsel på arbejdspladsen.

Trivselsmålingen er baseret på et spørgeskema med denne struktur:

  • Indholdet og organiseringen af dit arbejde
  • Krav der stilles i dit arbejde
  • Ledelse og samarbejde på din arbejdsplads
  • Konflikter på arbejdspladsen
  • Større forandringer på din arbejdsplads
  • Din oplevelse af din arbejdssituation

På basis af ovenstående temaer har NFA oprettet et spørgeskema som måler trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet er navngivet
"DPQ Arbejdspladsskemaet - Psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen".

Spørgeskemaet handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som f.eks. samarbejde, ledelse, arbejdets organisering og indhold samt de krav og forventninger, der er i arbejdet. Alle disse temaer har betydning for trivsel på arbejdspladsen.

Vi har derfor i defgo implementeret NFAs spørgeskema om trivsel på arbejdspladsen.

Indholdet og organiseringen af dit arbejde

I indledningen af spørgeskemaet undersøges din tilfredshed med indholdet og organiseringen af dit arbejde og dine arbejdsopgaver, hvoraf meningsfuldheden i arbejdsopgaverne, din tilfredshed med kvaliteten af dit arbejde, feedback fra ledelsen, udgør vigtige grundlelementer for at fastlægge din psykosociale opfattelse af din trivsel på arbejdspladsen.

Spørgsmål som "Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder?", "Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde?" er med til at klarlægge hvorvidt der på arbejdspladsen praktiseres en anerkendende arbejdskultur.

Indflydelse

Graden af indflydelse på indhold af egne arbejdsopgaver, samt tilrettelæggele og udførelse af arbejdsopgaverne, har en signikant betydning for din trivsel på arbejdspladsen.

Uventede forandringer kan oplevelse som et tab af indflydelse på sin hverdag, og dette tema italesættes i afsnittet om indflydelse.

Hvis man som medarbejder ikke har en følelse af at kunne magte sin situation, eller i det mindste kunne påvirke den i en positiv retning, kan der i værste fald opstå stress og en negativ cirkel som er svær at bryde ud af.

Ledelse, arbejdsmængde og samarbejde

Stor arbejdsmængde og tidspres viser sig ved, at forholdet mellem det arbejde, der udføres, og den tid, der er til rådighed til at udføre arbejdet, medfører, at der arbejdes i højt tempo, uden pauser, i mange timer.

Derfor er der i målingen afsat en række spørgsmål til samarbejdet mellem medarbejderen og ledelsen, som skal forhindre utilsigtede konsekvenser af et dårligt arbejdsmiljø.

Spørgsmål som Er din nærmeste leder god til at organisere arbejdet?, og Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt?, kan skabe klarhed om eventuelle spirende konflikter på arbejdspladsen.

I sidste ende kan et øget fokus på forholdet mellem arbejdsmængde og kommunikation med ledelsen, afhjælpe stressrelaterede problemer.

På samme måde undersøger trivselsmålingen forholdet medarbejdere imellem, og om samarbejdet på arbejdspladsen opfattes som tilfredstillende.

Spørgsmålene i afsnittet om samarbejde, handler om medarbejderes evne til at samarbejde, støtte hinanden, anerkendelse af og påskønnelse fra kollegaer, samt følelsen af om konflikter løses retfærdigt.

Udviklingsmuligheder, krav, motivation og engagement

For den sidste halvdel af spørgeskemaet spørges der ikke ind til indhold af arbejdsopgaver, graden af indflydelse, forholdet mellem medarbejderen og ledelsen, eller medarbejdere imellem, men istedet om medarbejderen er tilfreds med muligheder for udvikling, de krav der stilles, om medarbejderen føler sig motiveret og hvad medarbejderen selv gør for at vise engagement.

I spørgsmål til udviklingsmuligheder, Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde?, Kan du bruge dine evner og dine færdigheder i dit arbejde? og Har du gode muligheder for efter- og videreuddannelse? er der fokus på muligheder i jobbet.

Mens der i spørgsmål til kravene på arbejdspladsen addresseres problemer som mængden af arbejdsopgaver, følelsesmæssig belastning og et evt. arbejdspres.

Motivation handler på den anden side ikke om belastning og pres, men om du selv er motiveret for at arbejde, og hvad du gør for at bevare motivationen på arbejdspladsen.

Dette emne er i tråd med spørgsmålene om engagement, som stiller spørgsmål til medarbejderens følelse af ansvarlighed for at "tingene fungerer" på arbejdspladsen, og om medarbejderen kan anbefale andre at søge job på sin arbejdsplads.

Trivsel og jobtilfredshed

I forlængelse af spørgsmålene om udvikling, motivation og engagement, er det nu tilfredsheden der måles. "Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet?", "Er du tilfreds med arbejdsmiljøet?", "Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på?" og "Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning?".

Disse spørgsmål markerer samtidig afslutningen af spørgeskemaet.

Dataindsamling og analyse

For at give en korrekt og ikke mindst sikker analyse af trivsel på arbejdspladsen har Arbejdstilsynet udarbejdet en vejledning til brug af metode, der kan bruges til at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø.

Indsamling af data via et spørgeskema til at måle trivsel på arbejdspladsen, er kun én af flere metoder der kan benyttes, hvoraf Interviewmetoden og Observationsmetoden som regel vil kræve bistand fra eksterne aktører, som f.eks. arbejdsmiljørådgivere eller organisationer.

Hvis du vil høre mere om trivselsmåling på din arbejdsplads, og at komme igang med et spørgeskema, så kontakt os nu.