Social Kapital
Analyse

Social Kapital - Spørgeskema

Social kapital har i de senere år været genstand for en stærkt stigende interesse. Forklaringen er formentlig, at social kapital giver en helt ny forståelse af, hvad der skaber succesfulde organisationer. Social kapital kan defineres som en egenskab, der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse arbejdspladsens kerneopgaver. Den sociale kapital er med andre ord et udtryk for sammenhængskraften i en organisation, og den har betydning for vigtige forhold som produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø.

Hvorfor er det vigtigt at måle social kapital i en trivselsmåling?

En høj social kapital på arbejdspladsen bidrager til et bedre psykosocialt arbejdsmiljø, der sikrer loyale og engagerede medarbejdere, som trives og er tilfredse i jobbet. Det er ikke kun godt for medarbejderne - organisationen får også lettere ved at fastholde de gode medarbejdere. Forskning på området og teori for social kapital viser faktisk, at arbejdspladser med høj social kapital har færre problemer med stress, og de har generelt medarbejdere med bedre helbred og trivsel i jobbet. Medarbejdere i en organisation med høj social kapital er mere effektive og innovative, og de leverer højere kvalitet. Det kommer til udtryk i form af bedre resultater på bundlinjen.

Fordele ved at øge den sociale kapital

 • Bedre psykosocialt arbejdsmiljø
 • Loyale og engagerede medarbejdere
 • Øget trivsel og tilfredshed i jobbet
 • Færre problemer med stress
 • Øget videndeling og innovation
 • Bedre resultater på bundlinjen

Udnytter du potentialet i organisationens sociale kapital?

Du ved sikkert, at en høj social kapital bidrager til et bedre psykosocialt arbejdsmiljø. Men ved du også, at medarbejdere i en organisation med høj social kapital har færre problemer med stress og leverer bedre resultater på bundlinjen?

HR-målinger gør det muligt at arbejde strategisk med udvikling af organisationens medarbejdere og ledere samt virksomhedskultur og arbejdsprocesser. Med målingerne kan man afdække vidensniveau, planlægge introduktions– og udviklingsforløb og meget mere.

Vore spørgeskemasystem med skabeloner og koncepter er veldokumenterede og gennemprøvede, og vi gennemfører målinger for alle typer organisationer og virksomheder i både offentligt og privat regi.

Social kapital måling

Måling af social kapital er ofte en integreret del af trivselsmåling og tidligere dannedes undersøgelsen af tre hjørnestene, nemlig:

 • Tillid
 • Retfærdighed
 • Samarbejde

På basis af ovenstående 3 hjørnestene, oprettede NFA et spørgeskema for Arbejdsmiljørådet til måling af den sociale kapital. Dette spørgeskema indeholder 12 spørgsmål og kan anvendes til at måle den sociale kapital på arbejdspladsen og i arbejdspladsernes afdelinger og jobgrupper, så man opnår et enkelt udtryk for den samlede sociale kapital.

Vi har derfor i defgo implementeret Arbejdsmiljørådets spørgeskema under navnet: "HR - Social kapital - AMR - Tillid, retfærdighed og samarbejde". Klik her for at se mere.

 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har desuden videreudviklet en model til måling af social kapital, som tager udgangspunkt i nedenstående begreber:

 • Sammenbindende social kapital (bonding)
 • Brobyggende social kapital (bridging)
 • Forbindende social kapital (linking)
Social Kapital NFA

Sammenbindende social kapital (bonding)

Definitionen for Sammenbindende social kapital beskrives hos NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø) således:

"De ressourcer der findes i de sociale relationer inden for arbejdsgrupper, teams eller afdelinger, som har et fælles ansvar for at udføre én eller nogle opgaver, og som relativt hyppigt har indbyrdes kontakt.".

Hvad enten du befinder dig i en stor eller lille afdeling, som medarbejder, mellemleder eller leder, så har du sammen med dine kollegaer i den pågældende afdeling, et fælles ansvar for at udføre en opgave. I det fælles ansvar for afdelingen skabes sociale relationer, som i sidste ende udmønter sig som social kapital.

Dette er den mest direkte relationelle form for social kapital, da du som oftest har daglig kontakt med dine kollegaer i afdelingen, og her er de sociale relationer mest tydelige i målingen af trivsel.

Brobyggende social kapital (bridging)

Definitionen for Brobyggende social kapital beskrives hos NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø) således:

"De ressourcer der findes i de sociale relationer mellem arbejdsgrupper, teams eller afdelinger, som har ansvar for at udføre én eller nogle forbundne opgaver, og som normalt ikke har hyppigt indbyrdes kontakt, eller hvor kontakten er formidlet af repræsentanter."

Der er tale om en brobyggende relation, hvis medarbejderen, mellemlederen eller lederen ikke har jævnlig kontakt med andre arbejdsgrupper, teams eller afdelinger. Der er på samme måde tale om en brobyggende relation, hvis kontakten varetages af repræsentanten for arbejdsgruppen, teamet eller afdelingen. Her vil den sociale kapital antage en brobyggende form.

Forbindende social kapital (linking)

Definitionen for Forbindende social kapital beskrives hos NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø) således:

"Betegner de ressourcer der findes i de sociale relationer mellem arbejdsgrupper, teams eller afdelinger og ledelsen, som varetager
planlæggende,
inspirerende,
motiverende,
koordinerende,
udviklingsmæssige og flere andre funktioner i relation til medarbejderne."

Endelig findes der en forbindende form for social kapital, som skabes i forbindende sociale relationer imellem medarbejdere og ledelse.

Grundlæggende skal der være tale om varetagelse af ledelsmæssige funktioner overfor medarbejderne, før der kan være tale om en forbindende social relation.

Derudover har NFA lavet en opdeling i yderligere to underkategorier, alt efter hvor ofte der er kontakt mellem medarbejderen og ledelsen:

 • Relationen mellem medarbejderne og den nærmeste ledelse, som har relativt hyppigt indbyrdes kontakt
 • Relationen mellem medarbejderne og den samlede ledelse, hvor der er sjældnere direkte indbyrdes kontakt og måske oftere har indirekte kontakt.

Social kapital spørgeskema

Vi har i defgo også implementeret NFAs social kapital spørgeskema under navnet: "HR - Social Kapital - NFA - Sammenbindende, brobyggende og forbindende". Klik her for at se mere.

Hvordan skabes social kapital?

Høj social kapital kræver, at organisationens medlemmer (dvs. både medarbejdere og ledere) evner at samarbejde, samt at samarbejdet er baseret på et højt niveau af gensidig tillid og retfærdighed. En helt afgørende forudsætning for opbygning af social kapital på arbejdspladsen er tillid. Det drejer sig både om tilliden mellem medarbejdere og ledelse, og tilliden mellem medarbejdere og ledere indbyrdes. Især den sidste form for tillid er en helt afgørende forudsætning for at kunne samarbejde og udveksle viden med hinanden. Retfærdighed influerer ligeledes på den sociale kapital på arbejdspladsen. Medarbejdere, der føler sig retfærdigt behandlet, har generelt en større vilje og lyst til at samarbejde og arbejde hårdt for at nå organisationens mål. Medarbejderne udviser både loyalitet og engagement, hvis de oplever at processerne på arbejdspladsen er retfærdige.

Benchmarking inden for egen branche

Interresearch har indsamlet 10.000 besvarelser på tværs af brancher og sektorer, i både kommuner og regioner, samt hos offentlige og private organisationer. Alle besvarelser er samlet i én stor benchmarking-database, så du kan måle organisationens sociale kapital op ad branchestandarder.

Kilde: https://nfa.dk/da/Vaerktoejer/Sporgeskemaer/Sporgeskema-til-maaling-af-social-kapital