Social Kapital
Analyse

Social Kapital - Spørgeskema

I de seneste år har der været et øget fokus og en øget interesse for social kapital. Forklaringen er formentlig, at social kapital giver en ny forståelse af, hvad der skaber succesfulde organisationer, og også at selvledelse er blevet mere udbredt. Begrebet social kapital handler om at udnytte både de eksisterende og potentielle ressourcer, der er blandt medarbejdernes og ledelsens samarbejdsrelationer. Den sociale kapital er med andre ord et udtryk for sammenhængskraften i en organisation, og den har betydning for vigtige forhold som produktivitet, kvalitet, tillid og arbejdsmiljø.

Hvorfor er det vigtigt at måle social kapital i en trivselsmåling?

En høj social kapital på arbejdspladsen bidrager til et bedre psykosocialt arbejdsmiljø, der er med til at sikre loyale og engagerede medarbejdere, som trives ved, at der på arbejdspladsen er en stor grad af tillid, retfærdighed og samarbejde. Social kapital er ikke kun godt for medarbejderne. Organisationen får også lettere ved at fastholde de gode medarbejdere. Forskning på området viser, at arbejdspladser med høj social kapital har færre stressede medarbejdere, og at de generelt har medarbejdere med bedre helbred og trivsel i jobbet. Medarbejdere i en organisation med høj social kapital er mere effektive og innovative, og de leverer højere produktivitet og kvalitet. Det kommer til udtryk i form af bedre resultater på bundlinjen.

Fordele ved at øge den sociale kapital

  • Bedre psykosocialt arbejdsmiljø
  • Loyale og engagerede medarbejdere
  • Større produktivitet og kvalitet
  • Øget trivsel og tilfredshed i jobbet
  • Færre problemer med stress
  • Øget videndeling og innovation
  • Bedre resultater på bundlinjen

Udnytter du potentialet i organisationens sociale kapital?

Du ved sikkert allerede, at høj social kapital kan føre til bedre trivsel på arbejdspladsen. Men vidste du også, som tidligere beskrevet, at en arbejdsplads med høj social kapital har færre problemer med stress og leverer bedre resultater på bundlinjen? HR-målinger gør det muligt at arbejde strategisk med udvikling af en organisations medarbejdere og ledere samt virksomhedskultur og arbejdsprocesser. Med målingerne kan man afdække vidensniveau, planlægge introduktions- og udviklingsforløb og meget mere.

I vores spørgeskemasystem defgo har vi skabeloner og koncepter, der er veldokumenterede og gennemprøvede, og vi gennemfører målinger for alle typer organisationer og virksomheder i både offentligt og privat regi.

Måling af social kapital

Social kapital er ofte en integreret del af en trivselsmåling og måles igennem af de tre hjørnesten:

  • Tillid
  • Retfærdighed
  • Samarbejde

På baggrund af de tre hjørnesten udarbejdede NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø) et spørgeskema for Arbejdsmiljørådet til måling af den sociale kapital. Spørgeskemaet består af 12 spørgsmål og kan anvendes til at måle den sociale kapital på hele arbejdspladsen, i de enkelte afdelinger og mellem afdelinger.

I defgo har vi implementeret Arbejdsmiljørådets spørgeskema under navnet: "HR - Social kapital - AMR - Tillid, retfærdighed og samarbejde". Klik her for at se mere.

Siden har NFA udarbejdet et nyt spørgeskema, der gør det muligt at skelne mellem tre former for social kapital. Det er altså en videreudvikling af det første spørgeskema, og som fokuserer endnu mere på relationerne i afdelingerne, på tværs af afdelingerne og til og fra ledelsen.

De tre former for social kapital er følgende:

Sammenbindende social kapital (bonding)

Den sammenbindende sociale kapital er de ressourcer, der findes i de sociale relationer i den enkelte arbejdsgruppe på smalt gruppeniveau. Uanset afdelingens størrelse og din stilling i afdelingen har du sammen med dine kollegaer et fælles ansvar for at udføre én eller flere opgaver. Det er i det fælles ansvar for afdelingen, at der skabes sociale relationer, som i sidste ende udmønter sig som social kapital. Denne form for social kapital er den mest direkte relationelle form, da du som oftest har daglig kontakt til dine kollegaer i afdelingen, hvor I sparrer med hinanden. Her er de sociale relationer også mest tydelige i målingen af trivslen, da det er i afdelingen, teamet eller arbejdsgruppen, man er mest og trivslen der, som er afgørende, og også er den man refererer til når man som medarbejder besvarer spørgeskemaet.

Brobyggende social kapital (bridging)

Den brobyggende sociale kapital er de ressourcer, der findes i de sociale relationer, som foregår mellem afdelinger og som har ansvar for at udføre én eller nogle forbundne opgaver.. Det er ikke den nære kapital, hvor man har hyppig kontakt, men en udvidet social kapital, hvor afdelinger indgår i dialog med andre afdelinger til tider. Der er ikke et behov for jævnlig kontakt, men stadig en kontakt, der bygger bro og skaber sammenhæng mellem de enkelte afdelinger. Brobyggende social kapital er sværere at måle på, da man ikke har den store kontakt eller at kontakten bliver formidlet af repræsentanter.

Forbindende social kapital (linking)

Den forbindende sociale kapital er de ressourcer, der findes i de sociale relationer mellem afdelinger eller lignende og ledelsen. Det er den sociale kapital, der forbinder medarbejderne og ledelsen, hvor der er krav om at ledelsen skal varetage ledelsesmæssige funktioner over for medarbejdere før der er en forbindende social kapital.

Gennem spørgeskemaet skelnes der yderligere mellem to underkategorier af forbindende social kapital, der er afhængig af hvor ofte der er dialog mellem medarbejdere og ledelsen.

Den ene underkategori er en relation mellem medarbejdere og nærmeste ledelse, hvor der er relativ hyppig kontakt. Den anden er hvor relationen mellem medarbejdere og ledelse er fjern og hvor der sjældent er direkte kontakt, men ofte indirekte kontakt.

Kilde:https://nfa.dk/da/Vaerktoejer/Sporgeskemaer/Sporgeskema-til-maaling-af-social-kapital

Social Kapital NFA

Social kapital spørgeskema

På samme vis som med Arbejdsmiljørådets første spørgeskema omhandlende hjørnestenene tillid, retfærdighed og samarbejde, har vi i defgo også implementeret NFAs spørgeskema med de tre former for social kapital under navnet: "HR - Social Kapital - NFA - Sammenbindende, brobyggende og forbindende". Klik her for at tilgå spørgeskemaet.

Benchmarking inden for egen branche

Interresearch har indsamlet 10.000 besvarelser på tværs af brancher og sektorer, i både kommuner og regioner, samt hos offentlige og private organisationer. Alle besvarelser er samlet i én benchmarking-database, så du kan måle organisationens sociale kapital op ad branchestandarder.

Social Kapital

Benchmarking på branche- eller sektorniveau er nemt at aflæse i grafen social kapital indeks (SKI).