Social Kapital
Krænkende adfærd på arbejdspladsen

Krænkende adfærd på arbejdspladsen

Hvad er en krænkende handling?

Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder, som krænkelser kan forekomme på i arbejdet. Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende. Der kan både være tale om aktive handlinger og om at undlade at handle.

Arbejdstilsynet har en liste, som dog ikke er udtømmende, for begrebet krænkelser på arbejdspladsen:

 • Tilbageholdelse af nødvendig information
 • Sårende bemærkninger
 • Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver
 • Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab
 • Angreb mod eller kritik af ansattes privatliv
 • At blive råbt ad eller latterliggjort
 • Fysiske overgreb eller trusler herom
 • Fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg på samtale
 • Nedvurdering af ansattes job, deres arbejdsindsats eller deres kompetence
 • Krænkende telefonsamtaler
 • Krænkende skriftlige meddelelser, SMS, billeder og videoer, herunder på sociale medier
 • Ubehagelige drillerier
 • Nedvurdering, fx på grund af alder, køn, kønsidentitet, seksuel orientering, etnicitet eller religiøs overbevisning
 • Udnyttelse i jobbet, fx til private ærinder for andre.

Undersøg krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane på din arbejdsplads

Ifølge NFAs seneste nationale undersøgelse, Arbejde og Helbred 2018 , har fire procent af lønmodtagerne har været udsat for seksuel chikane i 2018. Og hver tiende lønmodtager var sidste år udsat for mobning, mens hver fjerde har været vidne til mobning de sidste 12 måneder.

Hvis du har i sinde at lave en undersøgelse på din arbejdsplads, som tager fat på krænkende adfærd som overordnet emne, har vi her nogle pointer du skal være opmærksom på:

 1. Et godt psykisk arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv. Der skal spørges ind til eventuelle konflikter og problemer på arbejdspladsen.
 2. Forebyggelse af mobning kræver bedre feedback, da de fleste mobbere er "helt almindelige ansatte".
 3. Vi har forskellige grænser for uønsket seksuel opmærksomhed, så det er vigtigt at sætte en grænse som alle forstår og respekterer.

Vi har i defgo en standardskabelon for spørgsmål om krænkende adfærd, som overholder de nyeste retningslinjer fra Arbejdstilsynet og NFA. Hvis du ønsker at se hele vores skabelon for spørgsmål om arbejdsmiljø, kan du oprette en gratis konto her: Gratis demo.

I dette eksemplar har vi valgt at fokusere på spørgsmål om konflikter på arbejdspladsen. Start spørgeskema med udvalgte spørgsmål.
I spørgsmålet om krænkende adfærd i form af seksuel chikane stilles spørgsmålet:
Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for seksuel chikane på din arbejdsplads fra:?

 • En leder
 • Kolleger
 • Underordnede
 • Kunder/klienter/patienter/elever/pårørerende m.fl.

Det er vigtigt at bemærke, at det er meget grænseoverskridende, at sige fra overfor krænkende adfærd af seksuel karakter. Særligt hvis der er tale om en respekteret og måske vellidt kollega. Selvom spørgeskemaet som udgangspunkt er anonymt, er det vigtigt at medarbejderne kender til deres rettigheder, og ved hvordan de skal kontakter medarbejderrepræsentanten, eller tillidspersonen på sin arbejdsplads.

Samtidig har BFA - Danske Sygeplejeråd, lavet følgende punkter, til netop at få sat fokus på problematikken med tabuer, og ting man ikke taler om, på arbejdspladsen:

 1. Tal om det. Det er med til at bryde tabuet.
 2. Få styr på jeres retningslinjer. De skal signalere, at uønsket seksuel opmærksomhed og krænkende handlinger ikke er acceptabelt.
 3. Få beredskabsplanen på plads, så alle ved, hvad de kan og skal gøre, hvis det sker på jeres arbejdsplads.
 4. Giv ledelsesmæssig og kollegial støtte, hvis der opstår seksuelt krænkende adfærd.
 5. Sørg for en god introduktion til arbejdet. Klæd alle og især unge, vikarer og nyansatte på til opgaverne.

Hvad er seksuelt krænkende adfærd?

Arbejdstilsynet har defineret seksuelt krænkende adfærd på denne måde:

"Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende. Det er uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke. Det er personens oplevelse af de krænkende handlinger, der er central. Krænkende handlinger af seksuel karakter er al form for uønsket seksuel opmærksomhed. Det er oftest kvinder, der udsættes for seksuel chikane, men det er vigtigt at være opmærksom på, at mænd også kan udsættes for seksuel chikane."

Rækken af krænkende handlinger der betegnes som seksuel chikane udgør (listen er ikke udtømmende):

 • Uønskede berøringer
 • Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem
 • Sjofle vittigheder og kommentarer
 • Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner
 • Visning af pornografisk materiale

Hvis du har brug for mere viden om krænkelser på arbejdspladsen, anbefaler vi dig at læse om Arbejdstilsynets vejledning om krænkende adfærd på: https://at.dk/regler/at-vejledninger/kraenkende-handlinger-4-3-1/

AT vejledningen oplyser om:

 • Reglen om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
 • Generelt om krænkende handlinger
 • Krænkende handlinger i form af mobning
 • Andre måder krænkende handlinger kan forekomme på
 • Særligt om seksuel chikane
 • Hvilke årsager, der kan være til krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
 • Hvilke helbredsmæssige reaktioner, der kan følge af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
 • Hvordan man kan forebygge krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
 • Hvad man kan gøre, hvis der opstår krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
 • Anmeldelse af krænkende handling som arbejdsulykke.

Helbredsmæssige reaktioner

Ifølge Arbejdstilsynet kan krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, medføre reaktioner, der spænder fra svag uro og ængstelse til kronisk stress.

 • Kropslige reaktioner som hovedpine, mave-/tarmproblemer, kvalme og allergiske reaktioner. Desuden kan der være muskulære symptomer i form af muskelsmerter, ondt i ryggen og smerter i nakke-/skulderregionen. Endelig kan der være mathedsfornemmelser, skælven og besvimelser.
 • Psykiske reaktioner som ængstelse, uro, følelse af usikkerhed, nervøsitet, fortvivlelse, anspændthed, apati og manglende selvtillid. Desuden kan der være tale om hukommelses- og koncentrationsproblemer, irritabilitet og aggressivitet.
 • Adfærdsmæssige reaktioner som passivitet, rastløshed, søvnløshed, nedsat arbejdsevne, tendens til at isolere sig fra kolleger, sygefravær, ønsker om at forlade arbejdspladsen og opsigelse.

De nævnte reaktioner er advarselssignaler, som arbejdspladsen bør være opmærksom på. Krænkende handlinger kan, afhængig af grovhed, hyppighed og varighed, føre til alvorlige sygdomme som depression, posttraumatisk stresssyndrom (PTSD) og hjertekar-sygdomme. At være vidne til krænkende handlinger kan også indebære en helbredsmæssig risiko. Vidner kan opleve stresssymptomer som fx nedsat stemningsleje, søvnproblemer og udbrændthed, om end i mindre grad end de personer, der udsættes for krænkende handlinger.

Resultater fra forskning på området

I 2018, blev der foretaget et forskningsstudie af seksuel chikane på arbejdspladsen. Forskerne var fra NIRAS A/S, COWI A/S, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, og Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab, Syddansk Universitet.

Sundhedsarbejdere er ofte udsat for seksuel chikane fra patienter. Forskningsresultater viser, at udsættelsen for seksuel chikane, kan have skadelig virkning på sundhedsarbejdernes mentale sundhed.

Via gruppeinterviews med sundhedsarbejdere, ledere, butiksassistenter og sikkerhedsrepræsentanter, afslørede samtalerne at seksuel chikane er et komplekst og multifacetteret fænomen. Sundhedsarbejderne er ofte udsat for forsætlig og uforsætlig opførsel, fra kognitivt hæmmede patienter. Derfor fravælges brug af begrebet chikane, eftersom det kræver en forsætlig handling. Det skulle dog vise sig, at en adskillelse af forsæt eller ej, er meget svær. Samtidig tager seksuel chikane form af tabu for sundhedsarbejderne.

Ledere, butiksassistenter og sikkerhedsrepræsentanter var ofte ikke klar over hyppigheden og påvirkningen af episoderne for sundhedsarbejderne.

Anmeldelse af krænkende handlinger som arbejdsulykke

Krænkende handlinger kan medføre en arbejdsskade enten i form af en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. En enkeltstående krænkende handling, der har medført fysisk eller psykisk personskade, er en arbejdsulykke. Arbejdsgiveren skal anmelde den som en arbejdsulykke, hvis den medfører fravær ud over den dag, hvor den fandt sted. Det gøres via EASY på www.virk.dk. Anmeldelsen skal ske senest ni dage efter første fraværsdag. Vær opmærksom på, at der kan opstå fravær senere end den dag, hvor den krænkende handling fandt sted, og at arbejdsgiverens anmeldepligt også gælder i disse tilfælde.


Kilder:
https://at.dk/regler/at-vejledninger/kraenkende-handlinger-4-3-1/
https://nfa.dk/da/nyt/nyheder/2018/seksuelle-kraenkelser-i-omsorgsarbejdet-er-tabu
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28260613