APV Skema
APV

Hvad er en APV

APV er en forkortelse for arbejdspladsvurdering og er et værktøj til at arbejde forebyggende og systematisk inden for både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Alle danske virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering for at synliggøre eventuelle arbejdsmiljøproblemer. Formålet med en APV er at sikre et sundt arbejdsmiljø, og det sker ved at lade medarbejderne beskrive deres opfattelse af arbejdsmiljøet.

En APV skal omfatte både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, og sygefraværet på arbejdspladsen skal inddrages. I den proces er der fem forskellige faser:

 1. Planlægning og opstart: Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold
 2. Spørgeskema og tilbagemelding: Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
 3. Prioritering og handleplaner: Prioritering og opstilling af handleplaner til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
 4. Implementering og opfølgning: Inddragelse af virksomhedens sygefravær med henblik på at vurdere, om der er forhold i virksomhedens arbejdsmiljø, der kan medvirke til sygefraværet
 5. Evaluering og læring: Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen
APV

APV regler

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

 • APV’en skal være skriftlig
 • APV'en skal være tilgængelig for alle medarbejdere i virksomheden og de skal vide, hvor de finder den
 • APV'en består typisk af 5 faser illustreret herover i "defgo APV" figuren. Kilde NFA
 • APV’en skal revideres, når der sker ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet – dog mindst hvert tredje år
 • APV'en skal gennemføres som et samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne. Ansvaret for at en APV gennemføres ligger dog hos ledelsen
Læs evt. mere om regler for APV i vejledning fra Arbejdstilsynet.

APV hvor ofte

En APV skal opdateres og revideres, når der sker ændringer i arbejdet eller i arbejdsprocesser og arbejdsmetoder, der har betydning for arbejdsmiljøet. Det kan fx ske at virksomheden får en ny maskine eller begynder at bruge andre materialer i produktionen. Det kan også være nødvendigt at justere APV’en, hvis I får ny viden eller nye erfaringer. Hvis der fx sker en arbejdsulykke, og det viser sig, at det skyldes forhold i arbejdsmiljøet, kan det også være nødvendigt at justere APV'en. Dog skal APV'en under alle omstændigheder revideres mindst hvert tredje år.

Eksempler på ændringer kan være:
 • Ombygning, nybygning eller flytning af arbejdspladsen
 • Omorganisering, fx en fusion af virksomheder, større intern sammenlægning/opsplitning af afdelinger mv.
 • Nedskæringer, reduktion af medarbejdere og dermed ændrede vilkår

APV værktøj

Med værktøjet defgo kan du lave en arbejdspladsvurdering, som passer præcist til din virksomhed og branche. Det kan dog være vanskeligt at finde ud af hvilke emner, der skal indgå. Derfor har vi lavet et forslag, som du kan tage udgangspunkt i. Du kan downloade vores forslag til et APV Skema i PDF format.

I værktøjet findes forskellige skemaer, alt efter branche og arbejdsopgaver. Du kan vælge det skema, som passer bedst til jeres virksomhed og det arbejdsmiljø, som APV’en foretages i.

Hvis du har brug for hjælp til at komme i gang med en APV på din arbejdsplads, kan du kontakte os her.

Eller opret en gratis defgo konto, og gå i gang med det samme.


APV uddannelse

Du har mulighed for at deltage i et gratis webinar om "APV i praksis".
Webinaret afholdes hver torsdag kl. 10.00. På dette webinar gennemgår vi hvordan du gennemfører en APV fra start til slut.

Tilmelding: APV webinar - hver torsdag kl. 10-11

Besøg af Arbejdstilsynet?

Arbejdstilsynet varsler jer som regel mindst en måned før et tilsynsbesøg, så I har mulighed for at forberede jer. I får varslingen i virksomhedens e-Boks, men der oplyses ikke en dato for besøget.
Arbejdstilsynet vil som noget af det første spørge efter jeres arbejdsmiljørepræsentant og ledelsesrepræsentant. Derefter vil de typisk bede jer om at se jeres APV for at kontrollere at den lever op til kravene. Dvs. at I skal have gennemført en kortlægning af både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (fx ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse), lavet en prioritering og udarbejdet handleplaner.
Alt dette kan gøres i APV værktøjet defgo!
Hvert år besøger Arbejdstilsynet omkring 24.000 virksomheder, og de fleste påbud, som AT uddeler, handler om ulykkesrisici.

Arbejdstilsynet vil typisk spørge efter dokumentation på følgende:

 • At I har en gyldig APV
 • At I har gennemført den årlige arbejdsmiljødrøftelse
 • At I har etableret en arbejdsmiljøorganisation (kun hvis over 10 ansatte)
 • At I har gennemført arbejdsmiljøuddannelsen (kun hvis over 10 ansatte)
 • At I har brugsanvisninger til maskiner og tekniske hjælpemidler
 • At I har gennemført lovpligtige eftersyn af maskiner og udstyr
 • At I kan dokumentere, at de ansatte har de lovpligtige uddannelser
 • At I har en skriftlig rygepolitik

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentantens opgave er, i samarbejde med ledelsen, at skabe et sikkert, sundt og godt arbejdsmiljø for alle på arbejdspladsen.

Hvis I er 10-34 ansatte skal der vælges en arbejdsmiljørepræsentant. Derudover skal der nedsættes en AMO (arbejdsmiljøorganisationen) bestående af en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter og en eller flere arbejdsledere. Læs mere i AT's vejledning om AMO ved 10-34 ansatte

Hvis I er over 35 ansatte skal der etableres en AMO (arbejdsmiljøorganisationen) i 2 niveauer bestående af arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg. Læs mere i AT's vejledning om AMO med over 35 ansatte


Arbejdsmiljørepræsentanten skal sørge for at medarbejdere får medindflydelse ved at:

 • Have fingeren på pulsen omkring ens kollegers trivsel og arbejdsmiljø
 • Være det daglige bindeled mellem ledelse og medarbejdere i forhold til trivsel og arbejdsmiljø
 • Deltage i arbejdsmiljøorganisationens arbejde
 • Komme med konstruktive forslag til, hvordan man bedst forebygger og håndterer de arbejdsmiljøudfordringer, som medarbejderne oplever
 • Deltage aktivt i arbejdet med APV'en i alle faser
 • Deltage i den årlige arbejdsmiljødrøftelse
Det er dog ledelsens ansvar, at arbejdsmiljøloven bliver overholdt på ens arbejdsplads.